ABOUT THE BIBLE`S VIEWPOINT

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

A wise and poor man had lazy sons. At the time of his death, he called his sons and said: “You will be with me in Paradise. “

Իմաստուն և աղքատ մարդը ծույլ որդիներ ուներ: Մահվան պահին նա կանչեց որդիներին և ասաց. «Դու ինձ հետ կլինես Դրախտում»:

“O my children, my ancestors have buried a lot of treasure in our vineyard, and I will not show you its place. That treasure will be found by someone who works hard and digs deeply.

«Օ իմ երեխաներ, իմ նախնիները շատ գանձեր են թաղել մեր խաղողի այգում, և դրա տեղը: Այդ գանձը կգտնի մեկը, ով շատ է աշխատում և խորը փորում:

And after his father’s death, the sons began to work with great zeal, and they drove deeply because each one worked to find the treasure.

Եվ հոր մահից հետո,որդիները սկսեցին աշխատելև նրանք փորում էին շատ խորը, որովհետև յուրաքանչյուրը աշխատում էր իր գանձը գտնելու համար:

And the vineyard began to grow and grow stronger, and it gave them abundant crops and enriched them with treasures.

10 Super Fun Math Riddles (Անգլիախոս մաթեմատիկոսները)

1Քանի ընդհանուր քառակուսի կա?

2.երբ Լիզան 6 տարեկան էր, նրա քույրը ՝ Լյուսին, իր տարիքի կեսն էր

Եթե Լիզան այսօր 40 տարեկան է: Քանի տարեկան է Լյուսին

3.Որո՞նք են երեք տարբեր ամբողջական թվերը, որոնց գումարը և արտադրյալը հավասար են?

A+B+C=D

A×B×C=D

4. 6+4=4

Ինչպե՞ս կարող եք հավասարումն իրական դարձնել ՝ տեղափոխելով միայն մեկ լուցկու հատիկ.

5.ի՞նչ կարող ես դնել 7-ի և 8-ի միջև, որպեսզի արդյունքը 7-ից մեծ լինի, բայց 8-ից պակաս:

6.Ո՞րն է ավելի ծանր. Տասնվեց ունցիա սոդա՞, թե՞ մեկ ֆունտ ամուր ոսկի:

7.մի զույգ կոշիկի և վերնազգեստի ընդհանուր արժեքը 150 $ է

բաճկոնի հագուստը 100 դոլարով ավելին է, քան կոշիկի զույգը:

որքան արժե յուրաքանչյուր ապրանք:

8.որքա՞ն է մեքենայի կողմից կայանման վայրի թիվը վերը նշված գծապատկերում:

9.ունեք երկու ԱՄՆ մետաղադրամ, որոնց ընդհանուր արժեքը 0.30 դոլար է

դրանցից մեկը նիկել ՉԷ:

որոնք են երկու մետաղադրամները?

10.Որքա՞ն է գծապատկերում բացակայող համարի արժեքը:

Easter in Armenia and Easter in England English

Easter in Armenia🇦🇲❤💙💛

Armenia has its own unique Easter celebrations and traditions. Easter is one of the brightest holidays of the Armenian Apostolic Church. It is a moveable feast, the day of the celebration is not fixed and each year it is different. The feast of the holiday is always celebrated from 22 March to 26 April (35 days).

Easter is also known as  Surb Zatik. Remembering the resurrection of Jesus is a way to renew daily hope that we have victory over sin.

Visiting church, funny games, colorful eggs, bread, greens and all the goodies make Armenian Easter very enjoyable.

Another interesting tradition is coloring of eggs. Easter eggs are dyed red using the traditional method of immersing them in an infusion of red onion skins – representing the blood of Christ. A favorite egg-tapping game is played by children and adults alike. You hold a hard-boiled egg upright, the other person holds their egg upright, and you tap their egg. If you crack the other person’s eggshell first without breaking your own, you win and get their egg. You keep doing this until the person with the most eggs wins. All the children play this game.

Armenians cook rice with raisins where rice is the symbol of the humanity, and raisins represent all Christians.

The easter table also includes Armenian fish Ishkhan and red wine, which symbolize the flesh and blood of Christ. 

The most popular bread for Easter is Chorek. It is a sweet bread. It’s especially loved by kids. Chorek is a rather sweet and puff bread, that’s why it’s not an everyday dish, but is made once a year, during Easter.

Բառապաշար

Easter in England🇬🇧

People in England usually go to church on Easter. Easter eggs are important in Britain, too. They are a symbol of rebirth in most cultures. People decorate them with different colours using special techniques. Children believe that the Easter Rabbit hides the eggs in the garden. A traditional food is Roast lamb for dinner on Easter Day.

SYMBOLS OF EASTER

Many of the symbols and traditions of Easter are connected with renewal, birth, good luck and fertility.

THE CROSS

Of course as it is a Christian festival one of the main symbols is a cross.

PALMS

The week of Easter begins on Palm Sunday. Why Palm Sunday? So, when Jesus arrived in Jerusalem on what is now known as Palm Sunday, people welcomed him with palm branches carpeting the streets and waving them.

EASTER EGGS

Easter eggs are a very old tradition going to a time before Christianity. Eggs after all are a symbol of spring and new life.

Exchanging and eating Easter eggs is a popular custom in many countries. In the UK before they were replaced by chocolate Easter eggs real eggs were used, in most cases, chicken eggs. The eggs were hard-boiled and dyed in various colors and patterns. The traditionally bright colours represented spring and light.

They dye it red for the blood of Jesus

In many places people play this game. They hold an egg in the palm of the hand and bang against the opponent’s egg. The loser is the one whose egg breaks first.

Nowadays people give each other Easter eggs made of chocolate, usually hollow and filled with sweets.

THE EASTER BUNNY

Rabbits have always been a symbol of Easter

In the UK children believe that if they are good the «Easter Bunny » will leave (chocolate) eggs for them.

HOT CROSS BUNS

Hot cross buns, now eaten throughout the Easter season, were first baked in England to be served on Good Friday. They are small and there is a cross on them.

Բառապաշար

Tom Thumb(մատնաչափիկը)Part One

OneThis story is very old. It is not true, but many children like it. A husband and a wife had no children and they were very sad. There were many nice flowers in their garden, and one day they found a little boy in one flower. He was as small as a man’s thumb. They called him Tom Thumb.Tom’s mother was very happy. She made nice clothes for her boy. He had a green coat and yellow trousers. On his head he had a yellow hat. His mother made little boots for him. Tom liked his clothes. But he wanted a sword and a shield. He wanted to be a soldier. Mother gave him a needle for a sword and a button for a shield.One day he went for a walk. He met two men. He did not know them.

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin
This is a story that Charlie Chapline liked to tell about himself.
This happened when he was already a world famous actor. A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin. People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.
When Charlie Chaplin heard about the competition, he decided, as a joke, to take part in the competition himself. Of course, he didn’t tell about it to anyone.
Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner. However, he decided that it was quite funny.

Put the sentences in the correct order. 
-Charlie Chapline decided to take part in the competition.
-He didn’t win the first prize.
This happened when he was already a world famous actor.-Charlie was so much surprised when he heard that he wasn’t the winner.
-People who took part in the competition had to dress like Charlie Chapline, walk like Chaplin and act out one of the roles in a Chaplin film.
-Of course, he didn’t tell about it to anyone.
-A theatre announced a competition to see who could act like Charlie Chaplin.

Find a funny story in a book or a magazine and publish on your blog. 
I like to read books.
My favourite writer is Hovhannes Tumanyan
My favourite character is David from Sassoun , because He was very strong, strong, strong

Alex: Who is your favourite writer?
Tim: My favourite writer is Hovhannes Tumanyan
Alex: Who is your favourite character? Why?
Tim: My favourite character is David from Sassoun , because He was very strong, strong, strong

My Mother Essay

My mother’s name is Siran Hovsepyan.She is housewife and thats why she always helps me with my homeworks and exercises. My mother is full of love and takes care of each member of my family, and not only. She also cares of neighborhs, friends and even of animals. I love her very much. She is best mom in the world and I share every secret with her, cause I know that my secret becomes her secret. She is the one who helps me to make right decisions of life. I thank God for such a brilliant mom.

English

Hello!
What animal do you keep?
I keep a dog
and you?
and I am a parrot
what a pleasure
does he know how to speak?
I do not have to teach
and what does your dog eat?
There are special foods for dogs
And what does your parrot eat?
There are also special feeds for parrots.
Do you ever take your dog for a walk?
every day
It was very interesting, we will meet
we will meet:

English

Once upon a time (ժուկով-ժամանակով) there lived a king. This king announced (հայտարարեց) throughout the land:

“I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

shepherd (հովիվ) came and said, “My father has got a pipe (խողովակ). The pipe is very long and he can stir (խառնել) the stars with it».

“That’s possible,” answered the King. “My grandfather had a pipe. He used to (սովորություն ուներ) put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.”

The man went out scratching (քորելով) his head.

A tailor came and said, “I am sorry, O King, to have come so late. Wind (քամի), storm (փոթորիկ) and lightning (կայծակ) did not let me come early”. I was patching up the crack (ճեղք) of the sky.

“Oh, “I believe it is true” said the King, “but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.

This man also went away empty-handed (դատարկաձեռն).

A villager came in with a bag on his shoulder. “What do you want, my good man?” asked the King. “You owe (պարտք լինել) me a bag of gold. I have come for it.” “A bag of gold!” exclaimed (բացականչեց)the King astonished (զարմացած). “That s a lie (սուտ). I do not owe you anything.”

“All right. It is a lie. Then give me half your kingdom.”

“No, no. You’re quite right (Դուք միանգամայն ճիշտ եք). It’s not a lie,” the king tried to correct (ուղղել) himself.

“So I am telling the truth. Then give me the bag of gold.”

Answer the questions:

 • What did the king say to all people?
 • “I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”
 • Who came first?
 • shepherd
 • What did he say?
 • “That’s possible,” answered the King. “My grandfather had a pipe. He used to (սովորություն ուներ) put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.”
 • What was the king’s answer?
 • “Oh, “I believe it is true” said the King, “but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.
 • Who came second?
 • A villager came in with a bag on his shoulder.
 • What did he say?
 • asked the King. “You owe (պարտք լինել) me a bag of gold. I have come for it.” “A bag of gold!” exclaimed (բացականչեց)the King astonished (զարմացած). “That s a lie (սուտ). I do not owe you anything.”
 • What was the king’s reply?
 • “No, no. You’re quite right (Դուք միանգամայն ճիշտ եք). It’s not a lie,” the king tried to correct (ուղղել) himself.
 • Who came after the tailor?
 • So I am telling the truth. Then give me the bag of gold.”
 • What did he tell the king?
 • What did the king answer?

Christmas in the Falkland Islands Նոր տարու տոները Ֆոլկլենդյան կղզիներում

English

The Falkland Islands are in the South Atlantic Ocean about 300 miles from the east coast at the bottom of South America. They are a British Overseas Territory even though they’re about 8,000 miles away from the rest of the UK!

The Islands cover an areas of about 12,200 sq km (4,700 sq miles) but only have a population of around 3,000 people. But there are about 150,000 sheep! About two thirds of the population live in Stanley, the capital of the Islands. The rest are mainly farmers and live out on the Islands in what’s called ‘the camp’.

Because they’re in the southern hemisphere, it’s summertime at Christmas with long sunny days. The Islands share many Christmas traditions with the UK. There are very few trees on the islands (it’s very windy!) but people still have Christmas Trees, although they’re normally artificial ones. Lamb is the main Christmas dish as there’s lots of sheep on the Islands! It’s very expensive to fly in turkey from South America or the UK!

pantomime is put on every year by the local dramatic society. Traditionally the Governor of the Islands (the Queen’s official representative on the Islands) goes on the last night and is gently made fun of!

Children living in the camp get a small parcel of presents flown to them from Stanley. Santa’s helper elves have to fly to the remote farms around the camp to deliver the presents!

On Christmas Eve people gather to sing Christmas carols under the ‘whale bone arch’ (made the from the jaw bones of two blue whales) which is next to the Christ Church Cathedral in Stanley. There’s also a Christmas morning service. The Cathedral is the southernmost Anglican cathedral in the world.

There’s a British Military base on the Falkland Islands which is home to about 2000 military and civilian personnel. The chaplain at the base takes services at the base and around the Islands at Christmas time.

The Boxing Day horse races are very important and are held just outside Stanley on the race course. It’s a very popular event for people who live on the Islands, especially in Stanley. The meeting has been held more than 100 times. It used to be a time when many people would only see each other during the whole year! Horses used to be the main way of getting around the Islands. Although there are more roads and cars now, taking part in the races is still very competitive. Some people have been riding in the races for decades! The most important race is ‘The Governor’s Cup’.

As well as horse races, there’s the mile running race where people of all ages take part! Some of the soldiers based on the Islands also like to take part.

Հայերեն

Christmasննդյան տոները Ֆոլկլենդյան կղզիներում Ֆոլկլենդյան կղզիները գտնվում են Հարավային Ատլանտյան օվկիանոսում ՝ Հարավային Ամերիկայի հատակում, արևելյան ափից մոտ 300 մղոն հեռավորության վրա: Նրանք Բրիտանիայի արտերկրյա տարածք են, չնայած ՄԹ մնացած մասից մոտ 8000 մղոն հեռավորության վրա են: Կղզիներն ընդգրկում են մոտ 12200 քառակուսի կմ տարածք (4700 քառակուսի մղոն), բայց բնակչությունը միայն շուրջ 3000 մարդ է: Բայց կան մոտ 150,000 ոչխար: Բնակչության շուրջ երկու երրորդը ապրում է կղզիների մայրաքաղաք Սթենլիում: Մնացածները հիմնականում ֆերմերներ են և ապրում են «ճամբար» կոչվող կղզիներում: Քանի որ նրանք գտնվում են հարավային կիսագնդում, ամառ է Christmasննդյան տոներին ՝ երկար արևոտ օրերով: Կղզիները կիսում են բազմաթիվ Սուրբ Christmasննդյան ավանդույթները Մեծ Բրիտանիայի հետ: Կղզիներում շատ քիչ ծառեր կան (շատ քամոտ է), բայց մարդիկ դեռ ունեն տոնածառեր, չնայած դրանք սովորաբար արհեստական ​​են: Գառնուկը Սուրբ Christmasննդյան հիմնական ուտեստն է, քանի որ կղզիներում շատ ոչխարներ կան: Հարավային Ամերիկայից կամ Մեծ Բրիտանիայից հնդկահավով թռչելը շատ թանկ է: Տեղի դրամատիկ հասարակությունը ամեն տարի մնջախաղ է դնում: Ավանդաբար կղզիների նահանգապետը (կղզիների վրա թագուհու պաշտոնական ներկայացուցիչը) գնում է վերջին գիշերը և նրբորեն ծաղրում է նրան: Campամբարում ապրող երեխաները ստանում են նվերների մի փոքրիկ ծանրոց, որը նրանց տեղափոխել են Սթենլիից: Ձմեռ պապի օգնական էլֆերը պետք է թռչեն ճամբարի շրջակա հեռավոր տնտեսությունները ՝ նվերները մատուցելու համար: Սուրբ Eveննդյան նախօրեին մարդիկ հավաքվում են Սուրբ olննդյան երգեր երգելու «կետի ոսկորների կամարի» տակ (պատրաստված երկու կապույտ կետերի ծնոտի ոսկորներից), որը գտնվում է Սթենլիի Քրիստոս եկեղեցու տաճարի հարևանությամբ: Կա նաև Սուրբ ննդյան առավոտյան ժամերգություն: Տաճարը աշխարհի ամենահարավային անգլիկան տաճարն է: Ֆոլկլենդյան կղզիներում կա բրիտանական ռազմական հենակետ, որտեղ բնակվում են շուրջ 2000 զինվորականներ և քաղաքացիական անձնակազմեր: Հենակետում գտնվող քահանան Սուրբ ծննդյան ժամանակ ծառայություն է մատուցում բազայում և կղզիների շրջակայքում: Boxing Day ձիարշավները շատ կարևոր են և անցկացվում են հենց Սթենլիից դուրս ՝ մրցարշավի ընթացքում: Դա շատ սիրված իրադարձություն է այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում են կղզիներում, հատկապես Սթենլիում: Հանդիպումն անցկացվել է ավելի քան 100 անգամ: Usedամանակին դա մի ժամանակ էր, երբ շատ մարդիկ միմյանց տեսնում էին միայն ամբողջ տարվա ընթացքում: Ձիերը նախկինում կղզիներում շրջելու հիմնական միջոցն էին: Չնայած հիմա ավելի շատ ճանապարհներ ու ավտոմեքենաներ կան, մրցումներին մասնակցելը դեռ շատ մրցակցային է: Որոշ մարդիկ տասնամյակներ շարունակ մասնակցում են մրցավազքի: Ամենակարևոր մրցավազքը «Նահանգապետի գավաթն» է: Բացի ձիարշավներից, այստեղ կա վազքի մղոն վազք, որին մասնակցում են բոլոր տարիքի մարդիկ: Կղզիների վրա հիմնված զինվորներից ոմանք նույնպես սիրում են մասնակցել: